Бичил төсөл хэрхэн бичиж санхүүжилт авах вэ ?

Бичил төсөл бичих мэдээлэл

Анхан шат 5(1 Үнэлгээ) 3 Сурагч
Үүсгэсэн: Elearn Ensure
Шинэчлэгдсэн огноо: Mon, 20-Jun-2022
Сургалтын тухай

Байгаль орчин, аялал, жуулчлалын яам (БОАЖЯ), Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам (ХХААХҮЯ), Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хөгжлийн хөтөлбөр (НҮБХХ)-ийн хамтран хэрэгжүүлж буй “Монголын унаган байгалийн хүлцэл, тогтворжилтыг хангах нь” төслийн санхүүжилтээр төслийн зорилтот газар нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй зорилтот үр шим хүртэгчдийн амьжиргааг дэмжих, нэмүү өртгийн сүлжээг хөгжүүлэх замаар биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, эко системийн үйлчилгээг сайжруулах, газрын доройтлыг бууруулах зорилгоор БИЧИЛ ТӨСӨЛ сонгон шалгаруулж санхүүжүүлнэ.

Юу сурах вэ?

 • Бэлчээр, ойн тогтвортой менежментийг хэрэгжүүлэн, биологийн олон янз байдлыг хамгаалах замаар экосистемийн үйлчилгээг өргөжүүлэхэд шаардлагатай тогтолцоог бий болгон чадавхыг бэхжүүлэх;
 • Бэлчээр, ойн тогтвортой менежментийг хэрэгжүүлэн биологийн олон янз байдлыг хамгаалах замаар газрын доройтол/цөлжилтийг бууруулж, экосистемийн үйлчилгээг өргөжүүлэх;
 • Орон нутгийн иргэдийн амьжиргааг дэмжих замаар биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, экосистемийн үйлчилгээг сайжруулах;
 • Мэдээлэл, мэдлэг солилцох, түгээх болон хяналт шинжилгээ, жендэрийн асуудлыг бүх түвшинд авч үзэх тогтолцоог хангах
Хөтөлбөр
4 хичээл 00:13:57 цаг
Төсөл бичих тухай
2 хичээл 00:13:57 цаг
 • Төсөл хэрхэн бичих тухай видео хичээл
  00:13:57
 • Төсөл хэрхэн бичих гарын авлага
  .
Төсөл үнэлэх тухай
2 хичээл 00:00:00 цаг
 • Сонгон шалгаруулах аргачлал
  .
 • Мэдлэг бататгах сорил
  00:00:00
Багшийн тухай

Elearn Ensure

1 Үнэлгээ | 19 Сурагч | 39 Сургалт
Үнэлгээ
5
1 Үнэлгээ
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (1)

Үнэлгээ

 • Battseren Nyam
  Тус хичээл маш ойлгомжтой болжээ. Баярлалаа.
Үнэгүй
Хичээлд багтсан зүйлс: